درمان واريس در كلينيك دكتر هادي زاده
درمان واريس در كلينيك دكتر هادي زاده

واريس از ديرباز به عنوان يكي از بيماري هايي كه داراي عوارض مختلفي مي باشد شناخته مي شده است. از سالهاي دور، روش هاي درماني گوناگوني براي درمان واريس و بيماري هاي عروقي شناخته شده است كه غالبا درمان هاي سنتي هيچ گونه فايده ي درماني را به همراه نداشته است.

از جمله درمان هاي سنتي مي توان به انواع خوراكي ها، دمنوش ها، زالو درماني و ساير روش ها اشاره كرد كه برخي ازآنهانه تنها سودي ندارند، بلكه عوارض گوناگوني نيزبهمراه دارند. از روش هاي درماني ديگر كه در سالهاي گذشته مورد استفاده بوده است مي توان به استفاده از جوراب واريس، روش هاي فشاري و جراحي اشاره كرد.

در سالهاي اخير با توجه به پيشرفت علم پزشكي، علاقه به استفاده از روش هاي درماني قطعي كه به صورت سرپايي انجام شوندونيازبه بستري وبيهوشي نداشته باشنددر بين پزشكان و بيماران گسترش داشته است.

بر اساس نوع واريس مي توان واريس ها را به انواع گوناگون تقسيم كرد.

شايع ترين انواع واريس عبارت است ازواريس رتيكولر كه در حقيقت وريدهاي سطحي گشاد شده مي باشند.

اين واريس ها مي تواند باعث ايجاد بد شكلي اندام ها، درد، سوزش، خارش، زخم و غيره شوند. اما شايد بدترين عارضه واريس هاي رتيكولر، خونريزي ناشي از آنها باشد.

خونريزي ناشي از اين واريس ها معمولا بسيار شديد بوده و ممكن است ساعت ها ادامه يابد كه معمولا باعث وحشت و ترس فراوان براي بيماران مي باشد.

اين عروق واريسي به بهترين كيفيت قابل درمان با اسكلروتراپي مي باشند.

در اسكلروتراپي با استفاده از تزريق مواد اسكلروزا وريدهاي واريس بدون نياز به بيهوشي و بستري درمان مي شوند. اين درمان ها بدون عوارض بوده و عوارض واريس را نيز بهبودي كامل مي دهد.

يكي ديگر از انواع عمده ي واريس كلانژكتازي ها كه عبارتند از هروق قرمز بسيار نازك كه از سطح پوست قابل مشاهده مي باشد.

درمان اين نوع از واريس ها نيز اسكلروتراپي مي باشد. هر چند در اين گونه موارد از ليزر سطحي نيز در بعضي از بيماران استفاده مي شود. ولي به هر حال درمان قطعي و انتخابي آن اسكلروتراپي مي باشد.

دسته سوم از انواع واريس، واريس هاي طنابي شكل مي باشد. اين واريس هاكه گروه اصلي واريس هاراتشكيل مي دهند، داراي عوارض فراوان از جمله احساس سنگيني، درد، سوزش، خارش، ايجاد لخته و آمبولي، بد فرمي اندام ها و غيره شود.

درمان اصلي اين نوع واريس ها (واريس هاي طنابي )ابلاسيون مي باشد. براي ابلاسيون از ليزر داخل عروقي، RF داخل عروقي، چسب هاي مخصوص داخل عروقي، استفاده مي شود.

اين روش ها درمان قطعي بوده و نياز به بيهوشي و بستري ندارند و واريس پس از درمان با اين روش ها مطلقا امكان بازگشت نخواهد داشت.

اين روشهامي توانند بسرعت ، بهبودي كامل رابراي بيماران ايجادكرده ‌وهيچگونه عوارضي ندارند.درمان بااين روشهاي نوين (ليزر، آر اف ، چسب و.....) طي يك جلسه انجام شده وبدون عودبيماري خواهدبود.

 

 

در پزشكي نوين ، بهترين روش درمان براي درمان واريس و نارسايي هاي وريدي، درمانهاي اندوواسكولر ازجمله ليزر واريس ،RF،GLUE وساير روشهاي مشابه مي باشد.

حسن بزرگ ليزر واريس ،(براي درمان واريس) آنست كه ليزر واريس نه تنها نياز به بيهوشي و بستري ندارند و بصورت سرپايي انجام مي شوند، بلكه امكان عود مجدد و بروز مشكلات ثانويه كه در روشهاي ديگر درماني براي درمان واريس ديده مي شوند، بادرمان اندوواسكولر عملا وجود ندارند.

در اغلب موارد ،با يك جلسه ليزر واريس ،بطور كامل مشكلات نارسايي و واريس بيماران برطرف مي شود و درمان واريس بخوبي انجام مي شود .

نكته مهم آنست كه درپاره اي از موارد يكي از علل ايجاد يا تشديد واريس، انسدادهاي وريدي عمقي است كه در اينگونه موارد چنانچه نارسايي وريدي عمقي درمان نشود، نتيجه ليزر واريس ،ايده آل نخواهد بود

در اين موارد معمولا با آنژيوگرافي يا سونوگرافي داپلر ،مي توان تنگي وريد عمقي راكشف كرد و سپس با استفاده از آنژيوپلاستي ،مي توان براحتي نارسايي وريد عمقي را از بين برد.

حال چنانچه سطح درگيري وريد عمقي بالاتر از جانكشن سافنوفمورال ياسافنوپ وپليته آل باشد، از بين بردن تنگي رگ عمقي مي تواند به جريان خود مناسب از طريق وريد سافنوس كمك كرده و بدين طريق ميزان اتساع وريد واريسي را كاهش داده و كمك فراواني به بهبودي نارسايي وريدي و بهبودي وريدسافنوس (صافنوس) كرد.

در اينگونه موارد،پس از آنژيوگرافي يا سونوداپلر ، با استفاده از بالن آنژيوپلاستي مي توانيم تنگي عروق را بازكنيم كه در اينصورت جريان وريدي بخوبي از عروق سطحي به وريد عمقي برقرارمي شود.

پس از باز كردن تنگي هاي عروق عمقي ،مي توان نارسايي وريدي باقيمانده را با استفاده از ابلاسيون داخل وريدي(ليزر،آراف ،glue) درمان نمود.

 

 

پس از درمان تنگي هاي عروقي عمقي ،در صورت نياز به درمان عروق سطحي ( اعم از وريدهاي متسع طنابي شكل ياعروق تيره رنگ موجود بر سطح پوست) مي توان با استفاده از اسكلروتراپي يا ساير روشها،به درمان آنها پرداخت كه در اينصورت نتايج (استفاده از اسكلروتراپي يا ميكروفلبكتومي) ،هم از نظر درماني و هم ازنظر زيبايي ،درخشان خواهد بود

 

 

 

با استفاده از ليزر واريس نياز به استفاده ازدرمانهاي قديمي براي درمان واريس بطوركامل مرتفع شده است.

درحقيقت ليزر واريس (درمان واريس با ليزر) يك تكنيك ايده آل براي درمان واريس است كه نياز به بيهوشي و بستري نيز ندارد. همچنين با

ستفاده از ليزر واريس مي توان به درمان كامل بدون عود و بدون ضايعات همراه دست پيداكرد.

ليزر واريس (درمان ليزري واريس) علاوه براينكه نياز به بستري شدن وبيهوشي راازپيش پاي علاقمندان به درمان واريس برميدارد و سبب مي شود كه بيماران باعودمكرر واريس مواجه نبوده و همچنين ازتحمل دردناشي ازجراحي واريس و همچنين جاي بخيه وبدشكل شدن پا درامان بمانند.

 

در ليزر واريس (درمان واريس با ليزر) ،بااستفاده ازامواج ليزر،نارسايي وريدي ونيز واريس بطوركامل قابل دسترس مي باشد.

ازليزربراي درمان واريس پا وضايعات وريدي به دوصورت عمده استفاده مي شود.يكي درزمينه درمان تلانژكتازي ها(عروق عنكبوتي )است وديگري دردرمان واريس هاي طنابي شكل پرپيچ وخم درططح اندام كه دراين موردازليزرداخل عروقي براي درمان واريس استفاده مي كنيم.

درتكنيك ليزر واريس (درمان ليزري واريس) براي درمان واريس هايي كه بشكل طنابي وپيچ خورده اند، ابتدابااستفاده ازسونوگرافي داپلرعروقي ياسايرروشهاي تشخيصي بايستي عروق نارسادرپاهاي بيمار بدقت مشخص گردند.اين عروق نارسا كه دراغلب موارد وريدهاي صافنوس مي باشند سپس بااستفاده ازگايدسونوگرافي،كانوله شده ودرداخل آنهاشيت عروقي مخصوص ليزر واريس قرارداده مي شود(اين همان تكنيكي استكه مادركلينيك خود براي درمان واريس باليزردراصفهان بكارمي بريم). درمرحله بعدي براي انجام ليزرواريس (درمان واريس باليزر) ودرمان نارسايي وريدي ،فيبرمخصوص ليزر ازطريق شيت تعبيه شده ،واردوريدمي گردد وبااستفاده از راهنمايي سونوگرافي ،آنرادرمحل مناسب قرارمي دهيم . قبل ازآغاز ليزرواريس ودرمان نارسايي وريدي ،بايستي اطراف فيبرمخصوص ليزرواريس رابدقت وبطوركامل بااستفاده ازمحلول مخصوص كه حاوي بي حس كننده ناحيه نيزمي باشد،بيحس نماييم وسپس مرحله اصلي ليزرواريس شروع مي شودرعايت اين اصول اوليه كمك زيادي دركسب نتيجه مناسب دردرمان ليزري واريس وليزر ودرمان نارسايي وريدي مي نمايد. ردنياي امروز براي درمان واريس ، روش ارجح و انتخابي ،درمان واريس با ليزر (درمان ليزري واريس) مي باشد.

پس از انجام درمان واريس با ليزر ،بيمار نياز به هيچگونه استراحتي ندارد و بلافاصله بر روي تخت ليزر جوراب واريس خود را پوشيده و باپاي خود به راه مي افتد.

ما پس از درمان واريس با ليزر در اصفهان به بيماران توصيه مي كنيم تا جايي كه ممكنست پس از اتمام درمان ليزري واريس حركت داشته باشند و از نشستن يا خوابيدن زياد خودداري نمايند.

در حقيقت در صورتي كه بيمار امكان حركت زياد و تحرك كافي نداشته باشد ،تحت درمان واريس با ليزر در اصفهان قرار نخواهد گرفت چرا كه عدم تحرك كافي باعث كاهش اثرات درمان واريس با ليزر مي گردد.

ما به بيماران خودكه دركلينيك درمان واريس (كلينيك ليزر واريس) تحت درمان واريس باليزر قرارگرفته اند توصيه مي كنيم كه تاسه ماه از جوراب واريس استفاده نمايند تا اثرات درمان واريس با ليزر بهتر خود را نشان دهد. اطلاعات كامل درمورد خصوصيات جوراب واريس مناسب را ميتوانيد از كلينيك واريس (كلينيك درمان واريس) به آدرس زير بدست آوريد ولي بطور كلي مي توان اشاره نمودكه جوراب واريس بايستي دقيقا اندازه گيري شده و دقيقا سايز و مطابق با اندازه پاي بيمار باشد و اين قانون كلي است ليكن در بيماراني كه تحت درمان واريس با ليزر(درمان ليزري واريس) قرار گرفته اند،اندازه گيري دقيق پا براي انتخاب جوراب واريس مناسب ،اهميت بيشتري خواهدداشت.

چنانچه جوراب واريس بيش از اندازه تنگ باشد مي تواند باعث شود كه جريان خون وريدي كاهش يابد و حتي منجربه ايجاد زخم گردد و درصورتيكه جوراب واريس گشادتر از حد معمول باشد، تاثير درماني قابل انتظار از جوراب واريس را به همراه نخواهد داشت. براي اثر بخشي بهتر جوراب واريس پس از درمان ليزري واريس (ليزر واريس )،

مابه بيماراني كه تحت درمان واريس با ليزر در اصفهان قرارداده ايم توصيه مي كنيم كه بمدت سه ماه پس از ليزر واريس از صبح تا شب جوراب واريس را بپوشند و شبها مي توانند جوراب واريس را از پاها خارج سازند

 

درمان انواع واريس به صورت تخصصي ودر پيشرفته ترين كلينيك درمان واريس در كشور توسط دكتر محمود هادي زاده انجام ميشود.

 

 

جهت كسب اطلاعات كاملتر مي توانيد باتلفنهاي كلينيك فوق تخصصي دكتر هادي زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس گرفته ويااطلاعات لازم رااز طريق سايت زير بدست آوريد:

 

varisiran.ir

 

نشاني ما

 

اصفهان، خيابان شمس آبادي، مجتمع پزشكي

قمرالدوله، طبقه 3

031-32242165

031-32242164

0913-8991980

امتیاز:
بازدید: 11
برچسب:
:
[ 1396/12/16  ] [ ۰۸ ] [ varisiran ] [ ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 318
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب